Ochrana osobních údajů

Aktualizováno 7. ŘÍjna 2013

Whirlpool CR, spol. s.r.o., společnost založená podle zákonů Česke republiky, se sídlem 150 00 Praha 5, Radlická 14/3201, řádně registrovaná v České republice ve Veřejném rejstříku, IČ 49243411, DIČ CZ49243411, (dále jen “Whirlpool”, “my”, “nás”, “naše”), jako správce Vašich osobních údajů a člen celosvětové skupiny Whirlpool (“skupina Whirlpool”), je povinna zajistit ochranu a důvěrnost Vašich osobních údajů (“osobních údajů” podle definice v zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), které jsou poskytnuty k dále uvedeným účelům. Z toho důvodu Vás toto prohlášení informuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, jakým způsobem a k jakému účelu jsou zpracovávány, jakým způsobem můžete uplatnit své právo k přístupu k takovým informacím a jejich aktualizaci, opravě nebo smazání. Výrobky společnosti Whirlpool se rozumí výrobky pod obchodními značkami Whirlpool, Bauknecht, KitchenAid, Polar, Wpro.

PROČ A KDY SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A SOUVISEJÍCÍ PROCESY

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, když registrujete zakoupený výrobek, kontaktujete nás se žádostí o informace či o pomoc anebo kupujete výrobky společnosti Whirlpool v online obchodu, avšak zpracováváme je pouze v rozsahu nutném k dosažení účelů uvedených v tomto prohlášení. Pokud společnost Whirlpool nepotřebuje k dosažení zamýšleného účelu zpracovat osobní údaje způsobem, který umožňuje identifikaci, zavazuje se, že znemožní identifikaci osobních údajů a pro takové účely odstraní informace umožňující identifikaci osob.

Budeme shromažďovat Vaše osobní údaje, které jste poskytli, když jste zakládali účet na své jméno a/nebo vyplňovali formulář pro registraci výrobku a/nebo jste nás kontaktovali a/nebo jste vyplňovali "objednávkový formulář", který jste nám zaslali v souvislosti s nákupem výrobku.

Formulář k registraci výrobku, jehož se toto upozornění týká, nemusíte vyplnit a odeslat. Musíte si však uvědomit, že pokud se rozhodnete vyplněný formulář neodeslat, pravděpodobně nebudeme moci řádně splnit Váš požadavek nebo Vám poskytnout požadovanou službu. Může nám to rovněž znemožnit, abychom Vám posílali informace, které jsou podle našeho názoru pro Vás zajímavé nebo užitečné, jako např. informace o prodloužené záruce na výrobek (výrobky), který jste si zakoupili.

Pokud nám poskytnete osobní údaje o svých příbuzných, přátelích nebo třetí straně, potvrzujete tím a zaručujete, že tyto třetí strany souhlasily s předáním svých osobních údajů pro naše účely uvedené v tomto prohlášení.

CO DĚLÁME, KDYŽ SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Jakmile získáme osobní údaje, společnost Whirlpool je zpracuje k následujícím účelům:

  • řízení vztahů s Vámi, které vznikly koupí výrobku, dále k uchovávání a sledování záznamů o naší komunikaci a korespondenci s Vámi v souladu s veškerými souvisejícími zákony, jakož i jakýmikoli interními účetními, administrativními a daňovými požadavky, postupy a zásadami;
  • sdílení údajů s dalšími společnostmi skupiny Whirlpool, které je využívají k účelům popisovaným v tomto upozornění. Seznam společností skupiny Whirlpool poskytneme na vyžádání;
  • sdílení údajů s našimi pečlivě vybranými partnery k účelům popisovaným v tomto prohlášení na základě vašeho předem uděleného souhlasu. Seznam partnerů poskytneme na vyžádání;
  • marketingové účely na základě vašeho předem uděleného souhlasu a/nebo v rozsahu, který dovolují jiné právní důvody;
  • průběžné zasílání informací, jak je uvedeno v následující části tohoto prohlášení.

PRŮBĚŽNÉ INFORMOVÁNÍ

Pokud jste poskytli souhlas anebo jestliže nám to umožňují jiné právní důvody, můžeme osobní údaje využít, abychom vás upozornili prostřednictvím e-mailů, SMS, MMS (a jiných elektronických prostředků), faxem, poštou či telefonem na následující:

  • upozornění na novinky a dárky, informace o výrobcích, uvádění nových výrobků na trh, o propagačních akcích/prodejních nabídkách nebo online nabídkách (přístrojů, příslušenství, spotřebních materiálů) společnosti Whirlpool a (dalších společností skupiny Whirlpool) a dále vybraných obchodních partnerů, které by vás mohly podle našeho názoru zajímat. Seznam vybraných partnerů vám poskytneme na vyžádání;
  • marketingové a obchodní nabídky a sdělení (např. letáky) o prodloužených zárukách poskytovaných společností Whirlpool na výrobky, které jste zaregistrovali nebo o něž jste projevili zájem;
  • pozvání k účasti v zákaznických průzkumech zaměřených na výrobky a služby;
  • pozvání k účasti na losování, v soutěžích a hrách, na veletrzích, předvádění výrobků nebo ukázkách vaření.

Jestliže si přejete, abychom ukončili případné zasílání marketingových materiálů nebo Vás přestali informovat o souvisejících výše uvedených aktivitách, můžete nám to jednoduše oznámit podle pokynů uvedených v každém marketingovém sdělení nebo nás můžete kontaktovat na prague_recepce@whirlpool.com. Takové oznámení je bezplatné.

KDO BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Osobní údaje budou shromažďovat a zpracovávat k výše uvedeným účelům naši pracovníci, kteří pracují v administrativě, účtárně, marketingu a propagaci, v oddělení péče o zákazníky, ve správě IT systémů, vedení, údržbě a vývoji, průzkumech a reklamě podle toho, k jakým účelům jsou údaje podle tohoto prohlášení používány. Vaše osobní údaje budou uloženy v databázích skupiny Whirlpool a také v databázích spravovaných externími dodavateli, s nimiž skupina Whirlpool podepsala příslušnou smlouvu. Tyto databáze se nacházejí na území Evropské unie a Spojených států amerických (USA). Seznam těchto míst poskytneme na vyžádání.

Dovolujeme si upozornit, že některé informace by mohly být také předány úřadům a státním orgánům v příslušných zemích, a to především na základě zákonných předpisů a pro daňové účely anebo v případě, že je to vhodné pro ochranu společnosti Whirlpool, zákazníka, zaměstnanců nebo dodavatelů. Dále mohou být poskytnuty případným kupcům nebo partnerům a jejich odborným poradcům v případě zamýšleného prodeje nebo převodu společnosti, podniku či provozních prostředků a dále v případě obchodního partnerství nebo společného podniku, které mohou podle potřeby vzniknout, přičemž mohou být takto poskytnuty v rozsahu, v jakém zachování anonymity není možné nebo proveditelné. Po dokončení transakce mohou kupující a partneři využívat tyto informace ke stejným účelům, které jsou uvedeny v tomto upozornění.

KDY JSOU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY DO ZAHRANIČÍ

Zákon o ochraně osobních údajů umožňuje společnosti Whirlpool předávat osobní údaje do dalších zemí, pokud jste předem poskytli svůj souhlas anebo jestliže pro to existuje zákonný důvod a je zajištěna odpovídající úroveň ochrany.

Je třeba upozornit, že pracovníci společnosti Whirlpool, jiných společností skupiny Whirlpool, třetích stran, které působí jako naši poskytovatelé služeb naším jménem, a pečlivě vybraní partneři mohou rovněž působit v zahraničí a dokonce mimo Evropský hospodářský prostor. Z toho důvodu je společnost Whirlpool povinna zajistit, že v takovém případě se předání dat uskuteční plně v souladu s právními zásadami a požadavky Evropské unie a evropskými a českými právními zásadami a požadavky a že v takových zemích/na takových územích jsou zavedena bezpečnostní opatření zajišťující ochranu osobních údajů.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Whirlpool bude zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje tak dlouho, jak to bude nezbytné podle právních předpisů nebo pro naše oprávněné obchodní potřeby a zamýšlené účely, které jsou uvedeny výše, resp. dále.

JAKÁ MÁTE PRÁVA

Zákony o ochraně osobních údajů ČR i EU vám umožňují kontrolovat, zda společnost Whirlpool má k dispozici vaše osobní údaje. Pokud tomu tak je, můžete si vyžádat kopii takových údajů společně s podrobnostmi o tom, jak a k jakým účelům společnost Whirlpool tato data zpracovává. Můžete rovněž požadovat aktualizaci nebo opravu svých osobních údajů, které máme k dispozici, popř. vymazání těchto údajů, jestliže to platné zákony připouštějí. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete rovněž kdykoli zrušit.

Pokud chcete uplatnit svá výše uvedená práva, změnit svoje preference týkající se zasílání informací, sdělit společnosti Whirlpool jakoukoli změnu svých osobních údajů anebo zaslat dotaz na způsob využívání vašich osobních údajů společností Whirlpool, laskavě nás kontaktujte na prague_recepce@whirlpool.com.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SAFE HARBOR

Whirlpool se řídí principy Dohod o ochraně osobních údajů mezi USA a EU (U.S.-EU Safe Harbor Framework) a mezi USA a Švýcarskem (U.S.-Swiss Safe Harbor Framework), které jsou stanoveny Ministerstvem obchodu USA pro sběr, používání a uchovávání osobních údajů ze zemí Evropské unie a Švýcarska. Whirlpool potvrzuje, že se řídí principy Dohod o ochraně osobních údajů mezi USA a EU a mezi Švýcarskem a EU při upozornění, volbě, následném přenosu, bezpečnosti, integritě dat, přístupu a prosazení. Informace o Dohodách o ochraně osobních údajů s EU a Švýcarskem (Safe Harbor Frameworks) jsou uvedeny na webové adrese: http://export.gov/safeharbor .

V případě, že jsme uspokojivě nevyřešili vaše dotazy související s ochranou osobních údajů nebo používáním dat, obraťte se laskavě na TRUSTe na webové adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request . Chcete-li získat faxové spojení nebo poštovní adresu, obraťte se laskavě na http://www.truste.com/about-TRUSTe/contact-us . Řešení sporů TRUSTe probíhá pouze v anglickém jazyce.

frame-scrollup